Ban lãnh đạo CVG

Ông Ngô Minh Tuấn

Sinh năm: 1976

Email: tuannm@ceocorp.vn

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn CEO Việt Nam.

- Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành

- Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung

- "Khám và chữa bệnh" cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam